MH-beskrivningsprotokoll 2007-03-18.
Trolljäntans Yo-Yo av Black V
Brun text är rastypiskt för Schnauzer – Vita fält är Yo-Yo´s resultat

SIDAN 1

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt -
morrning och/eller
bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig
undan.

Accepterar kontakt -
helt oengagerad, men
drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad  

Intensivt kontaktbete- ende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig.

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar. Är neutral.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej.

Leker ej  men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

 Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.

3a. JAKT
Förföljande
(görs två ggr)

Startar ej.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
(1 gången)

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. (2:a gången)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande
(görs två ggr)

Nonchalerar bytet/ springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.
(1 gången)

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
(2:a gången)

4 AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST.LEK
Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVST.LEK
Hot/agg.

Inga skall eller  morrningar.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del.

Enstaka skall/och eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteenden skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e. AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denna är aktiv.

Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant.

Uppmanar passiva figuranten till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o. talar till overallen - lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, eller liten tempoväxling, el. tittar bort vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a.  LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar. Kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o. talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/aggression

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN
Kontroll

Enstakar kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.

Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b. LEK 2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

10 SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott. :(